• Organi uprave
  • Biznis centar
  • Centar za informacioni sistem
  • Direkcija za imovinu
  • Direkcija za investicije i razvoj
  • Komunalna policija
  • Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
  • Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
  • Sekretarijat za kulturu, sport i mlade
  • Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
  • Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
  • Služba Glavnog Administratora
  • Služba gradonačelnika
  • Služba za unutrašnju reviziju
  • Služba za zajedničke poslove
  • Služba zaštite
  • Uprava lokalnih javnih Prihoda